Πασχαλινό Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας κ.κ Κυρίλλου τοῖς Ἀρχιερεύσι, Ἱερεύσι, μοναχοῖς και πᾶσιν τοῖς πιστοῖς τέκνοις τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας - Πατριαρχικός Έξαρχος Αφρικής
RUS | ENG | FRA | SWA | DEU | عرب | Ελλ | PT

Πασχαλινό Μήνυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας κ.κ Κυρίλλου τοῖς Ἀρχιερεύσι, Ἱερεύσι, μοναχοῖς και πᾶσιν τοῖς πιστοῖς τέκνοις τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας έστειλε το Πασχαλινό μήνυμα στους Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀρχιερεῖς, Αἰδεσιμώτατοι  Πρεσβύτεροι καὶ Ἱερώτατοι Διάκονοι, Ὁσιώτατοι μοναχοὶ καὶ μοναχές, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί!

Ἀπευθύνομαι πρὸς ὑμᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, διαμένοντας εἰς πολλὰς χώρας τοῦ κόσμου, ἐν ναοῖς ἐκκλησιαζομένους, εἴτε οἴκοι προσευχόμενους, ἵνα ἐκ βάθους καρδίας, πλήρους χαρᾶς πνευματικῆς, εὐχηθῶ ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν ἀναφωνήσω:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐπὶ δύο συναπτὰς χιλιετίας αὐτοῖς τοῖς λόγοις ἡ Ἁγία Ἐκκλησία θριαμβευτικῶς ἀγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις τὴν χαρμόσυνον εἴδησιν διὰ τὴν σωτηρίαν, ἥντινα ἐδώρισεν ἡμῖν ὁ Θεός. Οἱ λόγοι τοῦτοι θησαυρίζουν τὸ φῶς τῆς πίστεως, τὴν δύναμιν τῆς ἀγάπης, τὰ τῆς ἐλπίδος θεμέλια, τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἐπίκεντρον  τοῦ μηνύματος τῷ κόσμῳ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ἄσβεστον φῶς τῆς φωτίσεως, τὴν πηγὴν πάσης ἐμπνεύσεως, τὸν πυρῆνα τοῦ χριστιανικοῦ βίου καὶ ἅπαντα τὸν μέλλοντα αἰῶνα.

Ὅσα καὶ ἂν συμβαίνουν εἰς τὸν μεταβλητόν, ἐξελισσόμενον καὶ σπαρασσόμενον ἀπὸ ἀντιπαραθέσεις κόσμον, ὅσες δυσχέρειες καὶ δοκιμασίες μᾶς ἀντιστοιχοῦν, γνωρίζομεν, πιστεύομεν και κηρύσσομεν: ἡ χαρμόσυνος εἴδησις περὶ τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος παραμένει ἀπαράλλακτος καὶ ἀεὶ νικηφόρος.

Ποῖον ὅμως τὸ νόημα τῆς σημαντικοτέρας ταύτης  χριστιανικῆς ἐορτῆς;  Ἐν ὀνόματι τίνος καὶ διὰ ποῖον λόγον ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ κατῆλθεν εἰς τὴν γῆν  μορφὴν δούλου λαβών (Φιλιπ. 2:7), ὑπέστη βασάνους, ἐσταυρώθη καὶ ἀνεστήθη; Καὶ τί όφείλομεν ἵνα πράξωμεν ἡμεῖς, οἱ  ἄνθρωποι τοῦ 21ου αἰῶνος ἵνα καταστῶμεν ἀληθεῖς μέτοχοι καὶ κληρονόμοι τῆς νίκης, τὴν ὁποίαν ἐπέτυχεν ὁ Χριστός νικήσας τὸν θάνατον;

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίδει ἀπαντήσεις εἰς αὐτὰς τὰς ἐρωτήσεις. Μαρτυρᾶ ὅτι διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ Ἅιδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν (Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, Ἧχος Β΄). Ἀληθῶς ὁ Κύριος μᾶς ζωοποιεί διὰ τῆς Ἀγάπης Του, μᾶς λυτρώνει ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς, ἱατρεύει τὰς ψυχικὰς καὶ σωματικὰς ἀδυναμίας, στηρίζει εἰς δυσχερείας καὶ δοκιμασίας, παρηγορεῖ ἐν θλίψεσι καὶ στεναχωρίαις, βοηθᾶ ἵνα ἀκολουθήσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας, ἥτις ὁδηγεῖ εἰς ζωὴν αἰώνιον, ὅτε ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι (Ἁποκ. 11:4).

Λύτρωσας, ὁ Κύριος διὰ τοῦ ἄθλου τῆς Σταυρικῆς Αὐτοῦ Θυσίας καὶ τῆς Λαμπρᾶς Ἀναστάσεως, ἤνοιξε τὰς Πύλας τοῦ Παραδείσου δι’ ἅπαντας. Ἔκτοτε, καὶ μέχρις τῆς σἠμερον, ἕκαστος ἄνθρωπος φέρει τὴν χάριν ἵνα ἀποδεχθῇ τὸν Χριστὸν μεθ’ ὅλης τῆς ψυχῆς του, ὡς Ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρα, ὅστις μᾶς ἀποστέλλει τὴν ζωοποιὸν δύναμιν διὰ τὸν ὀρθὸν βίον καὶ τὴν ἐνεργὸν συμμετοχὴν εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος τῆς Σερβίας, γνωστὸς θεολόγος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, στοχαζόμενος περὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἔγραψεν: «Χριστὸς Ἀνέστη σημαίνει ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ὑπεράνω τοῦ θανάτου. Χριστὸς Ἀνέστη σημαίνει ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὑπεράνω τοῦ κακοῦ. Χριστὸς Ἀνέστη σημαίνει ὅτι ἅπασες αἱ προσδοκίαι τῶν χριστιανῶν ἐπιβαβαιώθησαν. Χριστὸς Ἀνέστη σημαίνει ὅτι ἅπασες αἱ δυσχέρειες τοῦ βίου ἀντιμετωπίσθησαν» (Σκέψεις διὰ τὸ ἀγαθὸν καὶ διὰ τὸ κακόν). Καὶ αὔτη ἡ ἀναστάσιμος χαρά, ἡ χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸν καὶ τῆς ἑδραιώσεως ἐν καινότητι ζωῆς (Ρωμ. 6:4) διὰ τῶν ἀρχῶν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ δικαίου φθάνει ἕως τὰς καρδίας ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν, ἐμπνέει διὰ πράξεις ἀγάπης καὶ ἐλέους, βοηθᾶ ἵνα ὑπερνικήσωμεν τὰς τοῦ βἰου ἀντιξοότητας, παρηγορεῖ εἰς τὰς δοκιμασίας, παρέχει ἐλπίδαν εἰς τοὺς ἀπέλπιδας καὶ ἐνδυναμώνει τοὺς ὀλιγοψύχους.

Τὴν λαμπρὰν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα ἀπευθύνομεν τὰς προσευχὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς εὑρισκομένους ἐντὸς τῆς ἐμπολέμου ζώνης. Ὡς Χριστιανοὶ δὲν δυνάμεθα ἵνα ἐναπομείνωμεν ἀδιάφοροι ἐνόπιον τῶν κακουχιῶν και στερήσεων τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τὰς καρδίας τῶν ὁποίων ἤγγιξεν ἡ φλὼξ τῆς ἐμφυλίας συγκρούσεως, διὰ τοῦτο καὶ ἀπευθύνομεν τῷ Κυρίῳ ἰδιαιτέραν παράκλησιν, ὅπως Οὖτος, διὰ τοῦ ἐλέους καὶ τῆς εὐσπλαχνίας Αὐτοῦ ἰάσῃ σωματικὰ ἅμα τε καὶ ψυχικὰ τραύματα, παρηγορῇ πᾶσαν θλίψιν καὶ χαρίζῃ τοῖς ἀδελφοῖς λαοῖς, τοῖς προερχομένοις ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς κολυμβήθρας βαπτίσεως τοῦ Δνειπέρου, ἰσχυρὰν καὶ δίκαιον εἰρήνην.

Ὅπως καὶ ἡ ἐν τῇ γῇ ὁδὸς τοὺ Σωτῆρος ἦτο πλήρης κόπων καὶ ἀγάπης τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῆς θυσίας, οὕτω καὶ ἡμεῖς καλούμεθα ἵνα ὁμοιάσωμεν Αὐτῷ διὰ τῆς διακονίας πρὸς τὸν πλησίον. Οἱαδήποτε, ἔστω καὶ ἡ ἐλαχίστη ἀρετή, ἀποτελοῦσα ὑπέρβασιν τοῦ ἰδίου ἐγωισμοῦ ἐπ’ ἀγαθῷ συνανθρώπου μᾶς ὁδηγεῖ πλησιέστερον τοῦ Θεοῦ — τὴν Πηγήν ζωῆς καὶ ἀθανασίας, συνεπῶς δὲ ποιεῖ ἡμᾶς εὐτυχεστέρους. 

Ὁ Ἀναστάς Κύριος, παραμένων μετὰ τῶν Μαθητῶν Αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Ματθ. 28:20), ἂς στέργῃ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀδυνάμους, ἀλλὰ διψούντας τῆς ἀληθείας καὶ ἀποζητούντας τὴν σωτηρίαν, μετὰ τὸ πέρας τῆς ἡμετέρας ἐν τῇ γῇ πορείας ἵνα κληρονομήσωμεν ζωὴν μακαρίαν, ὥστε ἐν ταῖς Οὐρανίαις Βασιλείαις τοῦ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (Ματθ. 25:34), ὁμοῦ μετὰ τῶν  Ἁγίων εἰς τὴν Αἰωνίαν Δόξαν τῆς Βασιλείας Του (Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ὕμνος «Δόξα Σοι Κύριε»). Τὴν χαρὰν αὐτής τῆς προσμονῆς τῆς ἐρχομένης Βασιλείας τῆς ἀγάπης, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν (Κορ.Α΄, 15:28), ἡ Εκκλησία κηρύσσει εἰς ἅπαντα χρόνον καὶ δὴ εἰς τὰς λαμπρὰς ἡμέρας τῆς ἐορτῆς τοῦ Πάσχα.

Ἂς εἰσακούσωμεν τὴν σωτηρίαν φωνήν της, ἥτις μᾶς καλεῖ διὰ στόματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἵνα ἑορτάσωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας (Κορ.Α΄, 5:8). Ἂς εἰσακούσωμεν καὶ ἂς προσπαθῶμεν νὰ ζῶμεν συμφόνως ταῖς Θείαις Διδαχαῖς, διὰ τοῦ Λόγου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας καὶ τὰς ἀγαθὰς πράξεις, δι’ὅλου τοῦ βίου ἡμῶν  μαρτυροῦντες εἰς τοὺς πλησίον καὶ τοὺς μακρὰν ὅτι Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Χριστός, Ὧι πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

+ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πάσχα

2023 μ.Χ.

Μοιράσου στα κοινωνικά δίκτυα:

All materials with keywords