Πασχαλινό μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζαράισκ κ.κ. Κωνσταντίνου πρὸς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μονάζοντας καὶ ἅπαντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ἀφρικῆς - Πατριαρχικός Έξαρχος Αφρικής
RUS | ENG | FRA | SWA | DEU | عرب | Ελλ | PT

Πασχαλινό μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζαράισκ κ.κ. Κωνσταντίνου πρὸς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μονάζοντας καὶ ἅπαντα τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ἀφρικῆς

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές!

Χριστός ανέστη!

Μεταφέρω ημίν τὰς πλέον ἐγκαρδίας εὐχάς μου διὰ τὴν λαμπρὰν ἐορτὴν τῆς τοῦ Κυρίου Ἀναστάσεως.

Το Πάσχα, η Ανάστασις του Κυρίου, εστίν εορτή νίκης του καλού επί του κακού, της ζωής επί του θανάτου.

Ο θάνατος εισήλθε εις την ζωήν των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο Χριστός εστίν ο Αληθής Θεός και Αληθής Άνθρωπος, όστις ων αφ’ εαυτού αναμάρτητος, απέθανεν εσταυρωμένος και ενίκησεν το κράτος του θανάτου. Από του νυν ο θάνατος δεν διαχωρίζει ημάς δια παντός από του Θεού και του πλησίον. Αποτελεί μιαν προσωρινήν κατάστασιν ήτις ομοιάζει τω ύπνω, έπειτα από τον οποίον οπωσδήποτε έρχεται η Ανάστασις και η ποθητή Συνάντησις μετά του Κυρίου.

Η Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,  απασφαλίζει την είσοδον του Παραδείσσου, παρέχει ημίν την δυνατότηταν όπως εισέλθωμεν εν τω Ουρανίω Βασιλείω Αυτού, εις ένωσιν αιωνίαν μετά του Θεού και των πλησίον. Το Βασίλειον του Κυρίου, ως έφη ο Σωτήρ «ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ., 17:21). Άρχεται εν ημίν, εν τη καρδία ημών, ότε αποτασόμεθα της αμαρτίας, διατελώμεν πράττοντες  ταγαθόν, τείνωμεν τας χείρας  τω Θεώ εν προσευχή, αναγινώσκομεν το Ιερόν Ευαγγέλιον, μετέχωμεν των Μυστηρίων της Εκκλησίας. Ταύτα μετατρέπουν ημάς εις μετόχους του αιωνίου εν Χριστώ βίου.

Η παρελθούσα εβδομάς μας ενεθύμισεν τα του Κυρίου ημών πάθη. Συνεπονέσαμεν και κατέστημεν συμμέτοχοι του μεγάλου Μυστηρίου της Σωτηρίας του Θεανθρώπου. Σήμερον συνεορτάζομεν μετά του Κυρίου Χριστού! Αγαλιώμεθα ομού. Η πασχάλιος αγαλίασις δωρίζει τω ανθρώπω το αίσθημα της συνυπάρξεως μετά της αιωνιότητος, της συνυφάνσεως μετά του Κυρίου.

Εύχομαι όπως διατηρήσητε την αγαλίασιν ταύτην, ούτη η εμπειρία της ενότητος μετά του Κυρίου, ήτις υφίσταται δυνατή μόνο εφόσον ο Χριστός αληθώς Ανέστη!

Μητροπολίτης Ζαράισκ κ.κ. Κωνσταντίνος,

Πατριαρχικός Έξαρχος της Αφρικής

Μοιράσου στα κοινωνικά δίκτυα:

All materials with keywords